نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/27
کل خالص ارزش دارائی ها 98,151,725,576,727 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,918 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,026,248 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,846 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 97,574,204

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي منوچهري فيروزآبادي، رضا رضائي، نيما احدي

حسابرس:

آرمان آروين پارس