نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/20
کل خالص ارزش دارائی ها 98,566,543,518,536 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,295 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,018,497 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,266 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 98,340,797

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي منوچهري فيروزآبادي، رضا رضائي، نيما احدي

حسابرس:

آرمان آروين پارس