نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 98,155,424,213,194 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,064 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,034 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,076 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,752,736,943

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي منوچهري فيروزآبادي، رضا رضائي، نيما احدي

حسابرس:

آرمان آروين پارس