بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 693,745 7.77 2,304,856 7.61 2,616,578 7.97 2,982,102 8.55
اوراق مشارکت 3,152,685 35.29 10,791,374 35.61 11,101,074 33.82 11,747,543 33.67
سپرده بانکی 5,011,511 56.1 17,159,944 56.62 19,033,810 57.99 20,053,224 57.47
وجه نقد 3,997 0.04 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,187 0.08 26,452 0.09 43,307 0.13 87,715 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 490,761 5.49 1,277,988 4.22 1,349,095 4.11 1,412,759 4.05