نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,790,614 9.83 9,955,864 10.01 10,610,029 10.59 10,164,671 10.13
اوراق مشارکت 16,240,123 42.11 52,048,222 52.34 52,655,375 52.57 52,813,916 52.65
سپرده بانکی 18,099,348 46.93 36,320,335 36.52 35,794,567 35.74 36,217,284 36.1
وجه نقد -2,782 -0.01 1,064 0 0 0 0 0
واحد صندوق 227,443 0.59 731,179 0.74 749,137 0.75 713,501 0.71
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 208,586 0.54 389,983 0.39 350,161 0.35 404,093 0.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,410,372 3.66 2,812,433 2.83 2,957,479 2.95 2,821,986 2.81