بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 959,217 7.93 3,196,078 8.24 3,357,636 8.02 3,497,702 7.98
اوراق مشارکت 4,311,310 35.64 14,033,342 36.16 15,919,881 38.02 16,799,415 38.33
سپرده بانکی 6,740,756 55.72 21,399,056 55.15 22,394,087 53.48 23,327,060 53.22
وجه نقد 3,579 0.03 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 23,975 0.2 146,352 0.38 173,294 0.41 171,617 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 605,793 5.01 1,573,544 4.06 1,647,004 3.93 1,673,235 3.82